"blogowisko".... :-)
komentuj w księdze gości lub pisz e-mail

28 V 2013 r.
Godzina Adoracji z Ojcem Świętym.

Na całym świecie, w tej samej godzinie, chrześcijanie połączą się we wspólnej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Godzina Adoracji eucharystycznej w łączności z papieżem Franciszkiem zaplanowana jest na 2 czerwca na godzinę 17.00.

Ojciec Święty Franciszek będzie przewodniczył godzinnej Adoracji eucharystycznej w bazylice św. Piotra w Watykanie, w łączności ze wszystkimi biskupami i ich wspólnotami diecezjalnymi na całym świecie. Rozpocznie się ona w niedzielę 2 czerwca o godz. 17.00.

Jak wyjaśnia abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Promocji Nowej Ewangelizacji, Adoracja eucharystyczna jest wyjątkową inicjatywą w kalendarzu Roku Wiary. Benedykt XVI, zapowiadając Rok Wiary, podkreślił, że to szczególny czas, "by z większym zaangażowaniem celebrować wiarę w liturgii, a zwłaszcza w Eucharystii".

Podczas adoracji Ojciec Święty papież Franciszek prosi o modlitwę w dwóch intencjach:

1. Za Kościół na całym świecie, dziś zjednoczony na adoracji Najświętszego Sakramentu. Niech Pan czyni go zawsze posłusznym Słowu Bożemu, aby ukazywał się światu zawsze jako "chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany" (Ef 5,27). Oby Słowo zbawcze przez wierne głoszenie rozbrzmiewało jako niosące miłosierdzie i pobudzające do ponownego zaangażowania w miłości, aby nadać sens bólowi, cierpieniu i jako przywracające radość i pogodę ducha.

2. Za tych, którzy w różnych częściach świata doświadczają cierpienia, nowego zniewolenia i są ofiarami wojen, handlu ludźmi, narkotykami oraz pracy niewolniczej; za dzieci i kobiety, znoszące wszelkie formy przemocy. Oby ich ciche wołanie o pomoc obudziło czujność Kościoła, aby wpatrując się w Chrystusa ukrzyżowanego nie zapomniał o wielu braciach i siostrach pozostawionych na pastwę przemocy. I za tych wszystkich, którzy przeżywają niepewność ekonomiczną, szczególnie bezrobotnych, osoby starsze, imigrantów, bezdomnych, więźniów i doświadczających marginalizacji. Niech modlitwa Kościoła i jego czynne dzieło solidarności będzie dla nich pocieszeniem i wsparciem w nadziei, mocą i odwagą w obronie godności człowieka.

Transmisja z kościoła Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji w Słupsku
(kliknij "play", aby odświeżyć obraz z kamery)

27 V 2013 r.
Prawdziwe nawrócenie.

Tym, którzy się nawracają, Bóg daje drogę powrotu i pociesza tych, którym brakło wytrwałości. Nawróć się do Pana, porzuć grzechy, błagaj przed obliczem Jego, umniejsz zgorszenie. Wróć do Najwyższego, a odwróć się od niesprawiedliwości i miej występek w wielkiej nienawiści. Któż w krainie zmarłych wielbić będzie Najwyższego, zamiast żyjących, którzy mogą oddawać Mu chwałę? Zmarły, jako ten, którego nie ma, nie może składać dziękczynienia, żyjący i zdrowy wychwala Pana. Jakże wielkie jest miłosierdzie Pana i przebaczenie dla tych, którzy się do Niego nawracają.

Syr 17,24-29

Dlaczego i jak miłować nieprzyjaciół?

Poniżej kolejna odsłona Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego.

24 V 2013 r.
Bóg w Trójcy jedyny wyzwala nas od osamotnienia.

Człowiek nie może żyć sam. Kiedy nie ma obok siebie innych ludzi, nie nauczy się mówić. W pojedynkę trudno mu będzie osiągnąć prawdziwy sukces. Ciągle będzie w jego sercu pojawiała się tęsknota za innymi ludźmi. Gdy ich zabraknie, będzie przytulał do siebie telewizor, bo - jak to powiedział kiedyś pewien starszy mężczyzna - "Jeszcze tylko on do mnie mówi".

Wielu ludzi z powodu osamotnienia traci sens życia. Pewna pielęgniarka pracująca w domu starców opowiadała, że trzeba uważać, gdy podopieczni proszą o krzesło. Nieraz się bowiem zdarzało, że z powodu osamotnienia ustawiali krzesło na balkonie i z rozpaczy rzucali się w dół.

Nie jesteśmy stworzeni do życia w osamotnieniu. Wiara otwiera nas na relacje z Bogiem w Trójcy jedynym oraz na tych wszystkich, którzy w Jej Imię zostali ochrzczeni i tworzą Kościół. Ta sama wiara zobowiązuje nas, byśmy jako wspólnota uczniów Chrystusa byli odblaskiem Trójcy - Komunii, której więzią jest miłość. Świadkowie Bożej miłości przyciągać będą innych do życia w zjednoczeniu z Bogiem i z ludźmi w Kościele. Wtedy też ubywać będzie na świecie cierpienia, którego źródłem jest osamotnienie.

Tylko we właściwych objęciach człowiek jest szczęśliwy.

Całość znajdziesz tutaj...

21 V 2013 r.
Korespondencyjny kurs biblijny.

Z tekstami Pisma Świętego wierzący spotykają się w swoim życiu dość często. Słyszymy je uczestnicząc w niedzielnej Eucharystii, przy udzielaniu sakramentów świętych, podczas sprawowania obrzędów religijnych, np. pogrzebu. Kontakt z tekstami Pisma Świętego jest niejednokrotnie trudny. Wprawdzie potrafimy powtórzyć kilka ważnych zdań o Piśmie Świętym, które zapamiętaliśmy z katechezy, kazań czy lektury książki religijnej, to jednak wielu zdaje się potwierdzać trudność zrozumienia czytanych czy słyszanych tekstów. Dlaczego tak się dzieje?

W poszukiwaniach religijnego rozumienia znaczenia tekstów Pisma Świętego z pomocą przychodzi organizowany przez jezuitów Korespondencyjny Kurs Biblijny.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj...

Życzenia zaczerpnięte z dzisiejszej liturgii:

Czytanie z Księgi Syracydesa (Syr 2,1-...)

Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie.

Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia. Przylgnij do Niego, a nie odstępuj, abyś był wywyższony w ostatnim twym dniu.

Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach utrapień bądź wytrzymały. Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu w piecu utrapienia.

Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj.

17 V 2013 r.
Posługa dla przybywających pielgrzymów.

Dotarłem na południe Polski. Tutaj w najbliższym czasie pomagam w przeżywaniu uroczystości w Dębowcu i Kobylance.

W piątek 17 maja podczas Mszy św. o godzinie 10.30 dwóch saletynów złoży śluby wieczyste: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

W sobotę 18 maja o godzinie 10.30, J. E. ks. bp Donald Pelletier MS, saletyński biskup z Madagaskaru, udzieli święceń kapłańskich i diakonatu naszym współbraciom. Wieczorem o godzinie 20.00 zapraszamy na Eucharystię saletyńskich jubilatów dziękujących za 25-lat kapłaństwa. Po niej tradycyjna procesja z lampionami i figurą Matki Bożej Saletyńskiej.

Serdecznie zapraszamy na pierwszą Mszę św. pięciu neoprezbiterów saletyńskich w niedzielę 19 maja o godzinie 11.00. Po jej zakończeniu każdy z uczestników będzie mógł otrzymać specjalne błogosławieństwo prymicyjne oraz pamiątkowy obrazek.

I coś o Kobylance:

Uroczystości odpustowe rozpoczną się już w piątek 17 maja. O godz. 17.15 zostanie odprawiona droga krzyżowa, a po niej Eucharystia w intencji zmarłych parafian i pielgrzymów do sanktuarium.

W sobotę 18 maja o godz. 11.00 będzie sprawowana Msza św. dla chorych.

Niedziela 19 maja – uroczystość Zesłania Ducha Świętego – jest najważniejszym dniem odpustu w Kobylance. Sumie odpustowej o godz. 11.00 będzie przewodniczył bp Donald Pelletier MS, emerytowany biskup diecezji Morondava na Madagaskarze. W ten dzień Msze Święte będą także odprawiane o 6.30, 8.00 i 18.00.

W poniedziałek 20 maja przypada święto Maryi Matki Kościoła. O godz. 18.00 Mszy św. będzie przewodniczył ks. Wacław Stępień, który obchodzi jubileusz 25-lecia kapłaństwa.

13 V 2013 r.
Czytać, ale jak?

Chociaż jest obecna niemal w każdym domu, wielu z nas rzadko po nią sięga, a przecież Biblia zawiera w sobie słowo, które pochodzi od Boga. A jeśli pochodzi od Boga, to ma ogromną moc.

Znajomość tego dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej:

INTERPRETACJA PISMA ŚWIĘTEGO W KOŚCIELE
(Klikając tutaj znajdziesz cały tekst :-))


jest niezbędna, aby czytać Pismo Święte: z Kościołem, w Kościele i dla Kościoła.

Cel publikacji niniejszego dokumentu

Istnieje tedy potrzeba przyjrzenia się nieco dokładniej różnym sposobom dzisiejszego podejścia do problemu interpretacji Biblii. Należy się zastanowić nad głosami krytyki, nad narzekaniem i oczekiwaniami krytykujących. Należy również pozytywnie ocenić możliwości, jakie stwarzają nowe metody wszystko po to, żeby sformułować pewne wskazania, jak najdokładniej odpowiadające roli, którą ma do spełnienia w Kościele egzegeza Pisma św.

I taki jest właśnie cel ogłoszenia tego Dokumentu. Papieska Komisja Biblijna pragnie wskazać drogi do takiej interpretacji Pisma św., które ujawniałyby równocześnie ludzi i Boski charakter tej Księgi. Komisja nie zamierza zajmować tu stanowiska we wszystkich sprawach odnoszących się do Biblii, między innymi takich na przykład, jak teologia natchnienia biblijnego. W Dokumencie chodzi przede wszystkim o przeanalizowanie metod, które przyczyniają się w sposób widoczny do ukazania całego bogactwa tekstu biblijnego tak, aby Słowo Boże stawało się coraz bardziej pokarmem duchowym dla wiernych, źródłem życia wiarą, nadziei i miłości, a także światłem dla całej ludzkości (por. Dei Verbum, 21).

W tym celu Dokument:
1° przedstawi zwięzły opis różnych metod i podejść do Biblii,
2° zajmie się kilku zagadnieniami z zakresu hermeneutyki,
3° dokona pewnej refleksji nad cechami charakterystycznymi katolickiej interpretacji Pisma św. i nad stosunkiem tej interpretacji do innych dyscyplin teologicznych,
4° wskaże na miejsce, jakie interpretacja Biblii zajmuje w życiu Kościoła.

W połowie października 2012 r. w TV Trwam ruszył Telewizyjny Uniwersytet Biblijny. Program jest emitowany na żywo o godz. 10:00 w co drugą sobotę miesiąca. Telewizyjny Uniwersytet Biblijny powstał z inicjatywy Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II i TV Trwam.

Jak mówią inicjatorzy Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego – nikt nie może sam interpretować Pisma Św. Konieczne jest czytanie go ze wspólnotą Kościoła. Dlatego gośćmi programu są wybitni księża profesorzy, eksperci z zakresu biblistyki.

Telewizyjny Uniwersytet Biblijny w TV Trwam9 V 2013 r.
O Duchu Świętym.

Środowa katecheza Papieża Franciszka:

Chciałbym jednakże zastanowić się przede wszystkim nad faktem, że Duch Święty jest niewyczerpanym źródłem życia Bożego w nas. Człowiek wszystkich czasów i wszystkich miejsc pragnie życia pełnego i pięknego, sprawiedliwego i dobrego, życia, któremu nie groziła by śmierć, ale które mogłoby dojrzewać i rozwijać się aż do swej pełni. Człowiek jest jak wędrowiec, który przemierzając pustynie życia pragnienie wody żywej i wytryskującej, świeżej, zdolnej by dogłębnie zaspokoić jego głębokie pragnienie światła, miłości, piękna i pokoju.

Całość zanjdziesz KLIKAJĄC TUTAJ :-)

"Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach" - bł. Jan Paweł II.7 V 2013 r.
Dar przebaczenia.

To, o czym chciałbym tutaj napisać, jest moim osobistym doświadczeniem i dotknięciem rzeczywistości, która jest centrum chrześcijaństwa, jednocześnie dla samych chrześcijan jest bardzo trudna - przebaczenie, które dla mnie stało się uzdrowieniem mego życia. W Piśmie świętym przebaczenie jest aktem, od którego Bóg zdaje się - w moim rozumieniu i doświadczeniu - uzależniać postęp duchowy człowieka i jego zbawienie.

Całość materiału znajdziesz KLIKAJĄC tutaj...

Zajawka tego, co będzie. Zaproszenie na rok 2013.

4 V 2013 r.
Niemałe spory i zatargi.

Do niedzielnych czytań...

Dzisiejszą Liturgią Słowa będą zawiedzeni ci, którzy ochoczo domagają się powrotu do idealnego Kościoła pierwszych wieków. Dlaczego? Bo nie jest on wcale taki idealny. We fragmencie Dziejów Apostolskich czytamy, jak między wielkimi misjonarzami – Pawłem i Barnabą – "doszło, do niemałych sporów i zatargów". Sprawa nabrzmiała na tyle, że rozwiązania trzeba było szukać na tzw. Soborze Jerozolimskim. Całość znajdziesz tutaj...

I coś do posłuchania...

Pamiętając o tych wszystkich, których swoim wstawiennictwem ochrania św. Florian.

3 V 2013 r.
Cała Polska świętuje 3 Maja.

Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r.

PREAMBUŁA

W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski, wraz ze Stanami Skonfederowanymi, w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi.
Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy i; tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu.
Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.2 V 2013 r.
Papież Franciszek wyznacza zadanie na maj...

Pamiętajmy więcej o Panu w naszym codziennym życiu! W rozpoczynającym się miesiącu - maju, chciałbym też przypomnieć o znaczeniu i pięknie modlitwy różańcowej. Odmawiając Zdrowaś Maryjo jesteśmy prowadzeni do kontemplacji tajemnic Jezusa, czyli do refleksji o centralnych wydarzeniach Jego życia, aby tak jak dla Maryi i świętego Józefa, był On centrum naszych myśli, naszej uwagi i naszego działania. Pięknie by było, gdyby zwłaszcza w maju, wspólnie odmawiano Święty Różaniec lub jakąś modlitwę do Jezusa i Maryi Panny w rodzinie, z przyjaciółmi, w parafii! Wspólna modlitwa jest cennym momentem, aby jeszcze bardziej umocnić życie rodzinne, przyjaźń! Uczmy się więcej modlić w rodzinie i jako rodzina! Drodzy bracia i siostry, prośmy św. Józefa i Maryję Pannę, aby nas nauczyli wierności naszym codziennym obowiązkom, przeżywania naszej wiary w działaniu każdego dnia i dawania więcej miejsca Panu w naszym życiu, zatrzymania się, aby kontemplować Jego oblicze. Dziękuję!

Wprowadzajmy te słowa w czyn.

1 V 2013 r.
Dziękczynienie za dar wolności.

W związku z przypadającym 2 maja Dniem Flagi Rzeczpospolitej Polskiej biskup polowy WP Józef Guzdek wystosował przesłanie do żołnierzy, funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ich rodzin. Ordynariusz wojskowy zachęca w nim do modlitw w intencji Ojczyzny i przypomina, że święto "stanowi okazję, by dziękować Bogu za dar wolności", a także by "przypomnieć sobie o obowiązkach względem Ojczyzny".

Poniżej tekst przesłania:

Przesłanie Biskupa Polowego z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzony 2 maja, stanowi dla nas zachętę, aby z dumą pomyśleć o narodowej tożsamości i wspomnieć o naszych Rodakach, dzięki którym możemy cieszyć się wolnością i niepodległością. Biało-czerwona może dumnie powiewać w miejscach publicznych i w naszych domach dzięki ogromnej daninie krwi i cierpienia minionych pokoleń, w tym żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, a także dzięki codziennej pracy każdego z nas. Dla nas wierzących ten dzień stanowi okazję, by dziękować Bogu za dar wolności i ojczystej ziemi, a także by przypomnieć sobie o obowiązkach względem Ojczyzny.

Wyrażam uznanie i szacunek tym wszystkim, którzy w Dzień Flagi okażą poszanowanie dla symbolu Rzeczypospolitej Polskiej i będą się modlić o pomyślność dla naszego kraju.

Modlę się, przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski, o umiłowanie Ojczyzny, troskę o dobro wspólne i dar pięknego życia dla wszystkich, których jednoczy biało-czerwona flaga.

bp Józef Guzdek
biskup polowy Wojska Polskiego

Coś na odpoczynek w trakcie przemęczenia...

Gierka na długi weekend :-)


Powrót do "blogowisko"