"blogowisko".... :-)
komentuj w księdze gości lub pisz e-mail

25 VI 2011 r.
Przyjąć proroka, by otrzymać jego nagrodę

Prorok to dla religii biblijnej postać kluczowa. Religie wywodzące się z Biblii (judaizm, chrześcijaństwo, islam) winny nosić miano "religii proroczych", gdyż bardzo ważną rolę odgrywa w nich prorok.

Słowo prorok (propheta) jest greckim odpowiednikiem hebrajskiego nabi, co (z pewnym uproszczeniem) można przełożyć jako widzący. Natomiast słowo greckie zwraca uwagę na inny aspekt misji proroka - oznacza bowiem 'przemawiać w czyimś imieniu, mówić zamiast.

Zadaniem religijnym proroków, wyznawców Jahwe, było wzywanie i skuteczne głoszenie duchowej odnowy wewnątrz istniejącej religii, która wpadła w rutynę synkretyzmu oraz skostniała w jałowym formalizmie. Dzieła tego dokonuje prorok wypowiadając wobec swoich współczesnych słowa przesłania, czasami gwałtownego, mającego wstrząsnąć słuchaczami, aby doprowadzić ich do nawrócenia i przemiany życia.

Można wymienić kilka cech odróżniających powołanie proroka. Człowiek nie wybiera sobie "zawodu proroka", trzeba otrzymać powołanie od Boga. Nie jest się prorokiem na mocy własnej decyzji, lecz w odpowiedzi na głos. Słowa powołania zwrócone są do wzywanego w sposób osobisty, jednostkowy.

Jest to powołanie nadzwyczaj trudne a historia życia każdego z proroków jest tego dowodem. Kto posłucha Pana i będzie wypełniał misję, która mu została zlecona, skazuje się częstokroć na wygnanie, na prześladowanie. Ta kontrowersyjność jest wyraźnym znamieniem autentyczności powołania. Tym, co odróżnia prawdziwego proroka od fałszywego, jest głównie to, iż ten ostatni głosi to, co się ogólnie podoba, co jest akceptowane przez wszystkich, a szczególnie przez możnych tego świata, natomiast prorok Boga Żywego jest "znakiem sprzeciwu".

Różni byli prorocy - niektórzy z nich znani są nam tylko jako "kaznodzieje", wybitni mówcy, nawołujący słowem do wypełnienia woli Jahwe przez ludzi, króla i lud. Ich rola była tak znamienna, że historiografowie skrzętnie zebrali opowiadania dotyczące ich życia i dzieła. Inni pozostawili księgi, może nie zawsze spisane przez nich samych, czasami spisywali je bezpośredni i pośredni uczniowie proroka.

Za: Radiowe pogadanki biblijne

23 VI 2011 r.
Napełnij nas szczęściem przy Twoim stole.

Z dzisiejszej Liturgii Godzin (Jutrznia)...

Z radością zanośmy nasze błagania do Jezusa Chrystusa, który jest dla nas chlebem życia:

Chryste, Kapłanie Nowego i Wiecznego Przymierza, Ty na ołtarzu krzyża złożyłeś Ojcu doskonałą ofiarę,
- naucz nas składać ją w zjednoczeniu z Tobą.

Chryste, Królu pokoju i sprawiedliwości, Ty ofiarowałeś samego siebie pod osłoną chleba i wina,
- połącz nas ze sobą jako ofiarę dla Boga.

Chryste, prawdziwy czcicielu Ojca, Twoją czystą ofiarę składa Kościół od wschodu słońca aż do zachodu,
- zjednocz w swoim Ciele tych, których karmisz jednym chlebem.

Chryste, manno zesłana z nieba, Ty żywisz Kościół Ciałem i Krwią swoją,
- spraw, abyśmy dzięki mocy tego pokarmu kroczyli drogą życia.

Chryste, niewidzialny Gościu naszej uczty, który stoisz u drzwi i pukasz,
- przybądź do nas i zasiądź do stołu razem z nami.

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, + daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

19 VI 2011 r.
Muzyka - Szanty, Poezja - Roman Roczeń.

Znany w określonej grupie fanów, człowiek (za wikipedia) ur. 13 lipca 1963 roku w Szczytnie - niewidomy pieśniarz i gitarzysta. W repertuarze ma głównie utwory szantowe, zarówno własnego autorstwa, jak i covery. Występuje od 1997. Zaczynał w warszawskich pubach, od razu zdobywając dużą popularność. Od 2008 roku na gitarze akompaniuje mu Waldemar Lewandowski.

Jest jednym z bardziej znanych artystów szantowych. Dla żeglarzy jest tym, czym Czerwony Tulipan dla studentów i fanów piosenki turystycznej. Członek Stowarzyszenia "Bractwo Zawiszaków", od 20 grudnia 2003 roku członek zarządu tej organizacji.


Jego strona w sieci wisi tutaj kliknij

Człowiek o szczególnej charyzmie, którego słucha się na żywo ze szczególnym dreszczykiem w sercu...

18 VI 2011 r.
Przypomnienie historii... wciąż aktualnej.

Stajemy przed Tajemnicą wiary: Trójca Święta. Panie, przymnóż nam wiary i daj nam zrozumieć...

Jan Paweł II w Bulli pt. "Incarnationis Mysterium - Wpatrzony w Tajemnicę Wcielenia" (29.XI.1998) podał wciąż aktualne Modlitwy do poszczególnych Osób Trójcy Świętej. Poniej podaję je w kolejności, jaką zaproponował Jan Paweł II.

1. Modlitwa Jubileuszowa do Syna Bożego

Rok 1997
Rok Syna Bożego
Jan Paweł II: w przygotowaniu do Jubileuszu 2000

Panie Jezu Chryste,
- pełnio czasu i Królu wieków
przygotuj nasz umysł do świętowania z wiarą
wielkiego Jubileuszu Roku Dwutysięcznego,
tak, aby stał się rokiem łaski i miłosierdzia.
Daj nam serce pokorne i proste,
abyśmy mogli w wielkiej zadumie
rozważyć tajemnicę Twojego Wcielenia
i poznać, że Ty, Syn Najwyższego,
w łonie Dziewicy, przybytku Ducha Świętego,
stałeś się naszym Bratem.Tobie, o Chryste, cześć i chwała, - teraz i na wieki wieków!

Jezu, początku i pełnio nowego człowieka,
pociągnij ku sobie nasze serca,
abyśmy porzuciwszy błędne ścieżki
podążali Twymi śladami,
drogą wiodącą ku życiu.
Spraw, abyśmy wierni obietnicom chrzcielnym
żyli zgodnie z naszą wiarą,
dawali gorliwie świadectwo Twemu słowu,
tak, aby w rodzinie i w społeczeństwie
zajaśniało żywe światło Twojej Ewangelii.Tobie, o Chryste, cześć i chwała, - teraz i na wieki wieków!

Jezu, mocy i mądrości Boża,
rozpal w nas miłość do Pisma Świętego,
bo w nim rozbrzmiewa głos naszego Ojca,
który nas oświeca, karmi i pociesza.
Jezu, Słowo Boga Żywego,
odnów w Kościele zapał misyjny,
aby wszystkie ludy doszły do poznania Ciebie,
prawdziwego Syna Bożego
i prawdziwego Syna Człowieczego,
jedynego Pośrednika między człowiekiem i Bogiem.Tobie, o Chryste, cześć i chwała, - teraz i na wieki wieków!

Jezu, źródło jedności i pokoju,
umocnij więź wspólnoty w Twoim Kościele,
ożyw działalność ekumeniczną,
aby wszyscy Twoi uczniowie,
mocą Twojego Ducha stali się jedno.
Ty, który dałeś nam jako zasadę życia,
w którym wojnę zwycięży pokój,
a cywilizację śmierci zastąpi umiłowanie życia.Tobie, o Chryste, cześć i chwała, - teraz i na wieki wieków!

Jezu, jednorodzony Synu Ojca,
pełen łaski i prawdy,
Światłości oświecająca każdego człowieka,
obdarz pełnią Twojego życia wszystkich ludzi
szukających Ciebie szczerym sercem.
Tobie Odkupicielu człowieka,
któryś jest Początkiem i Końcem czasu i wszechświata,
i Ojcu, który jest Źródłem niewyczerpanym wszelkiego dobra,
i Duchowi Świętemu, pieczęci nieskończonej miłości,
wszelka cześć i chwała po wszystkie wieki wieków.
Amen.

2. Modlitwa Jubileuszowa do Ducha Świętego

Rok 1998
Rok Ducha Świętego
Jan Paweł II: w przygotowaniu do Jubileuszu 2000

Duchu Święty, najsłodszy Gościu serc,
ukaż nam głębokie znaczenie Wielkiego Jubileuszu,
aby dusze nasze mogły go świętować z wiarą,
w nadziei, która nie zawodzi,
w miłości, która nie oczekuje niczego w zamian.

Duchu Prawdy, który przenikasz głębokości Boże,
żywa pamięci i proroctwo Kościoła,
prowadź ludzkość do uznania w Jezusie z Nazaretu
Pana chwały, Zbawiciela świata,
najwyższe spełnienie dziejów.Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!

Duchu Stworzycielu,
tajemniczy twórco Królestwa Bożego,
mocą Twoich świętych darów wspomagaj Kościół,
aby odważnie przekroczył próg nowego Tysiąclecia
i niósł przyszłym pokoleniom
światło zbawczego Słowa.
Duchu świętości,
Boskie tchnienie, które porusza wszechświat,
przyjdź i odnów oblicze ziemi.

Wzbudź w sercach chrześcijan
pragnienie pełnej jedności,
aby byli dla świata skutecznym
znakiem i narzędziem
wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem,
i jedności całego rodzaju ludzkiego.Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!

Duchu Komunii, duszo i podporo Kościoła,
spraw, aby bogactwo charyzmatów i posług
umacniało jedność Ciała Chrystusowego;
spraw, aby wierni świeccy, osoby konsekrowane
i wyświęceni szafarze sakramentów
wspólnie dążyli do budowania Królestwa Bożego.

Duchu Pocieszycielu,
niewyczerpane źródło radości i pokoju,
pobudzaj do solidarności wobec potrzebujących,
dodaj chorym otuchy,
wystawionych na próbę obdarz ufnością i nadzieją,
ożyw we wszystkich chęć czynnego zaangażowania
w budowanie lepszej przyszłości.Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!

Duchu Mądrości,
który nawiedzasz umysły i serca,
spraw, aby postęp wiedzy i techniki
służył życiu, sprawiedliwości i pokojowi.
Wspieraj dialog z wyznawcami innych religii,
pomóż różnym kulturom otworzyć się
na wartości Ewangelii.

Duchu Życia,
za Twoją sprawą Słowo stało się ciałem
w łonie Dziewicy, Niewiasty, która milczy i słucha.
Ucz nas wrażliwości na natchnienia Twojej miłości
i gotowości do odczytywania zawsze znaków czasu,
które stawiasz na drogach historii.Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!

Tobie, Duchu Miłości,
wraz z Ojcem Wszechmogącym
i Synem Jednorodzonym,
wszelka cześć i chwała
po wszystkie wieki wieków.
Amen.

3. Modlitwa Jubileuszowa do Boga OJCA

Rok 1999
Rok Boga Ojca
Jan Paweł II: w przygotowaniu do Jubileuszu 2000

Boże, Stworzycielu nieba i ziemi,
Ojcze Jezusa i nasz Ojcze!
Błogosławiony bądź, o Panie,
bowiem w swoim nieskończonym miłosierdziu
pochyliłeś się nad nędzą człowieka
i dałeś nam Jezusa, Syna Twego, zrodzonego z Niewiasty,
jako naszego Zbawcę, Przyjaciela i Brata.

Dzięki Ci, dobry Ojcze,
za dar Roku Jubileuszowego;
spraw, aby stał się czasem łaski,
i wielkiego powrotu do rodzinnego domu,
gdzie Ty, pełen miłości, oczekujesz zagubionych synów,
by objąć ich uściskiem pojednania
i zaprosić do swego stołu,
odzianych w szatę odzyskanej godności.Tobie, Ojcze, wieczna chwała!

Ojcze najłaskawszy,
rozpal w Roku Świętym
żarliwą miłość do Ciebie i do ludzi:
uczniowie Chrystusa niech szerzą sprawiedliwość i pokój,
głoszą ubogim Dobrą Nowinę,
a maluczkich i odepchniętych
niech Matka Kościół ogarnie swą szczególną miłością.Tobie, Ojcze, wieczna chwała!

Ojcze sprawiedliwy,
niech Wielki Jubileusz stanie się
czasem sprzyjającym,
aby wszyscy katolicy odkryli na nowo radość
w słuchaniu i przeżywaniu Twojego słowa,
i w pełnym poddaniu się Twojej woli;
aby łamiąc wspólnie chleb
i wielbiąc Cię hymnami i pieśniami pełnymi ducha
poznali wartość jedności braterskiej.Tobie, Ojcze, wieczna chwała!

Ojcze, bogaty w Miłosierdzie,
niech święty Jubileusz będzie czasem otwarcia serc,
dialogu i spotkania
z wszystkimi wierzącymi w Chrystusa
i z wyznawcami innych religii;
w Twej nieogarnionej miłości
okaż światu nieskończone miłosierdzie.Tobie, Ojcze, wieczna chwała!

Boże, Ojcze wszechmogący,
spraw, aby wszystkie Twe dzieci doświadczyły,
że na drodze do Ciebie,
ostatecznego celu człowieka,
towarzyszy im łaskawie Najświętsza Panna Maryja,
ikona czystej miłości,
przez Ciebie wybrana na Matkę Chrystusa i Kościoła.Tobie, Ojcze, wieczna chwała!

Tobie, Ojcze Życia,
Początku bez początku,
Tobie, Najwyższe Dobro i wieczna Światłości,
z Synem i Duchem Świętym
cześć i chwała, uwielbienie i dziękczynienie
po wszystkie wieki wieków.
Amen.12-17 VI 2011 r.
W trasie...

Niektóre z miejsc... tak około 1800 km.


Wyświetl większą mapę

11 VI 2011 r.
Kochaj życie...

Oto współcześni ludzie. Ciągle biegną, spieszą się. Jeżdżą samochodami, chodzą do szkół, biur, urzędów, odwiedzają sklepy. Wydaje im się, ze nie marnują czasu, bo sporo osiągają. Gdy im się przypatruję, czasami mam wrażenie, że wielu z nich żyje niechętnie. Ciążą im nawet, jak kamień u szyi, wizyty u dawno niewidzianego przyjaciela. Wyrzutem sumienia stają się wizyty u babci, mimo, że jest przecież miła i serdeczna. Wyjazd w góry jest koniecznością, której domaga się rodzina, a nie pragnieniem kontaktu z naturą i tęsknotą za widokiem zachodu słońca. Nie mają ochoty i czasu, by smakować życie i codziennie wychodzić naprzeciw przygodzie, drugiemu człowiekowi i sobie. W gruncie rzeczy są nieszczęśliwi i bardzo samotni. Chcę im pomóc...

Człowieku,
nie zostałeś stworzony,
aby tylko funkcjonować, pracować, produkować.
Zostałeś stworzony, aby być człowiekiem.
Zostałeś powołany
dla światła i radości.
Żyj szczęśliwie
dla szczęścia ludzi wokół siebie.

Dzisiaj jest dzień, aby być szczęśliwym!
Właśnie dziś nie jest ci dany żaden inny dzień, tylko dzisiejszy.
Dany po to, aby żyć, być zadowolonym i radosnym.
Wczoraj już przeminęło.
Jutro: dopiero nadejdzie.
Dzisiejszy dzień jest jedyny i niepowtarzalny.
Masz go w swoich rękach
Uczyń ten dzień swoim najlepszym dniem.

P. Brosman: Słoneczne promyki szczęścia, fragm.

W przededniu Zesłania Ducha Świętego, prośmy aby Jego życie objawiło się w każdym z nas. Niechaj odmieni oblicze, tej ziemi...

Najbliższe dni "za kółkiem" przemierzając polskie drogi.

10 VI 2011 r.
W wielkim mieście...

Tylko z perspektywy wiary... To przemijanie i codzienne trudne wydarzenia mają sens.

9 VI 2011 r.
Cynowa rocznica.

Jak ten czas szybko płynie. Z rąk Monseigneur André-Mutien Léonard w Dębowcu k. Jasła (blog prymasa) i na facebook...

Aby się przekonać, poczytaj... Kim jestem...7 VI 2011 r.
YOUCAT

Oto młody katechizm dla młodego człowieka! Z nim przeżyjesz nową i niesamowitą przygodę z Bogiem i odkryjesz Jego miłość. Zobaczysz, że o Ewangelii i Kościele można mówić zwyczajnie i interesująco.

YOUCAT powstał pod patronatem kard. Christopha Schönborna, metropolity Wiednia. Spotkał się z uznaniem i poparciem Stolicy Apostolskiej i Papieża Benedykta XVI, który napisał do niego słowo wstępne. W skład zespołu pracującego nad katechizmem weszli kapłani, teolodzy, osoby konsekrowane i wychowawcy. Jednak znaczący wkład w jego powstanie wnieśli przede wszystkim ludzie młodzi, którzy sami redagowali pytania, sprawdzali, czy język tekstu jest zrozumiały, dobierali fotografie.

YOUCAT oparty jest na Katechizmie Kościoła Katolickiego oraz jego Kompendium. Posługując się językiem młodzieży, porusza wszystkie ważne kwestie dotyczące wiary i moralności katolickiej. Wyjaśnia także wiele spraw nurtujących dziś młode pokolenie. Ponadto zawiera interesującą dla młodego czytelnika szatę graficzną, liczne ilustracje i zdjęcia oraz indeks tematyczny. Przystępny język, nowoczesna szata graficzna oraz poręczny format sprawiają, że katechizm YOUCAT będzie doskonałym przewodnikiem po ścieżkach wiary.

Daj się ponieść Bogu!6 VI 2011 r.
Z przyczyn ode mnie niezależnych...

Następuje zmiana planów na bieżących tydzień. Wyjazd "służbowy" się przesuwa, a co za tym idzie konieczna staje się zmiana zaplanowanych zajęć. I pewnie nie pociągiem, ale samochodem pokonać stosowne odległości. Z nadzieją jednak, że się wszystko dobrze poukłada.

I coś do posłuchania. Zespół z Olsztyna: Czerwony tulipan, znany chociażby z "Jedyne co mam".

4 VI 2011 r.
Awaria kompa...

Tak to bywa, że od czasu do czasu coś pada... I trzeba się wówczas posiłkować zapiskami, szukając karteczek z podanym loginem i hasłem, by z innego kompa, mieć dostęp przynajmniej do części danych. Ale pewnie nie jest aż tak tragicznie... Pozostać powinno coś na serwerze o ile chodziło to "w załączniku". Tyle, że te 678 e-maili...

Zobaczymy, co powie specjalista, jak pojawię się u niego w poniedziałek. Z nadzieją, że nie wszystko "poszło się paść na zielone pastwisko".

Znalazłem w sieci, coś w klimatach poezji śpiewanej. Już dobrych parę lat...

Piosenka z najnowszej płyty Ciszy Jak Ta zatytułowanej Nasze Światy"
"Bo tak Cię kocham..." do słów Michała Łangowskiego oraz muzyki Michała Łangowskiego i Tomka Fojgta w aranżacji i wykonaniu zespołu Cisza Jak Ta.
Zdjęcia wykorzystane w prezentacji - Anna Ptaszyńska.

http://www.ciszajakta.art.pl/

Płyta do nabycia na stronie Wydawnictwa "W Górach Jest Wszystko Co Kocham"
klikając tutaj :-)


3 VI 2011 r.
Można się zapisać...

Centrum Pojednania La Salette w Dębowcu prowadzi codzienną wysyłkę rozważań Liturgii Słowa wg kalendarza liturgicznego. Te rozważania prowadzone są od dwóch lat w odpowiedzi na zachętę Ojca św. do gorliwszego głoszenia Słowa Bożego. Benedykt XVI napisał, że jeśli Eucharystia jest źródłem i szczytem życia oraz misji Kościoła to Kościół ma za fundament słowo Boże, rodzi się z niego i nim żyje (VD 3)

Rozważania są pisane przez 10 współbraci z różnych dzieł: Centrum Pojednania, Posłaniec, nowicjat, parafie, studenci...

Homilie rozsyłane są w przeddzień po południu, najpóźniej wieczorem.

Zapraszamy do wpisania swoich adresów na naszej stronie: www.centrum.saletyni.pl Subskrypcja jest darmowa. Modul umożliwia wpisanie/wypisanie się z wysyłki.

Można też po prostu skontaktować się z Centrum, np. napisać na adres centrum@saletyni.pl i poprosić o wpisanie na listę wysyłkową.

Prosimy o powiadomienie wszystkich, którzy mogą być zainteresowani rozważaniem codziennego Słowa z liturgii Mszy św.

Szczęść Boże!

Duszpasterze Centrum Pojednania La Salette w Dębowcu

A i coś do posłuchania...1 VI 2011 r.
Wszystkie dzieci nasze są...

"Uchyl im serce, jak drzwi..."
"Ważny jest serca alfabet..."Wiele wartości ważnych dla naszych rodziców i dziadków, straciło dzisiaj na znaczeniu. Mimo to dzieci wciąż potrzebują punktów odniesienia, aby móc dobrze radzić sobie w życiu społecznym. Wszyscy rodzice chcieliby mieć dobre dzieci, które w przyszłości wyrosłyby na porządnych ludzi. Jednak co to znaczy "dobre"? Co więcej - jak wychować dziecko na "dobrego" człowieka? Jak przekazać mu wartości? I jakie wartości?

Całość artykułu przeczytasz tutaj...

Wspomnienia po ostatnich wydarzeniach w seminarium...Powrót do "blogowisko"